Menu Close

Sopnam Sopnetalim Hanv – Konkani Wedding Song by:

Sopnam Sopnetalim Hanv - Konkani Wedding Song by:
Spread the love


 

Sopnam Sopnetalim Hanv - Konkani Wedding Song by: Mark Revlon


Lyrics And
Composition By: 
AGNELO
BORIM
 

Original Singer (Divina Braganza E Moraes)

Sopnam Sopnetalim Hanv – Konkani Wedding Song by: Mark Revlon

Lyrics

Sopnam
Sopnetalim Hanv

Votancher khevtalem fokot tujem nanv 

Ieunk
Distale tujeshi marun dhanv
 

Axellem
fokot hanv tuje zanv
 

Resperachem
neslelem 

Ghorcheanche bhesanv gheun bhair Sorlelem 

Khuxalkayen
Kalliz ie bhorlolem
 

Atam sasnnak
tujhem zalem

 

Ch. 1

 

Aiz thaun tu
re mhojo

 kallzan pettlam uzzo 

Niz mog kela
tujo 

Tuje vinnem ravun nozo 

Khoxen aiz
hanv bhorlam

Upkarui attoitam 

Ekhttaim
dorunk amkam

Deva lagim magtam

 

 

 

Khoxechem
martam varem

 Ektoille soirea dhaireanche bhirem  

Chintlelem chintop
aiz zalem purem
 

Vorsanchem
sopon aiz zalem khorem
 

Chintun
soglench sontostam
 

Ghorkarn
tuji zali munn khoxi bhogtam
 

Kantaar
korun devak argham ditam
 

Fudaar boro
zaunk magtam

 

Ch. 2

 

Khuxalkaien
bhoktam sukh

Tunch mhoji taan ani bhuk 

Hanv tuzo
follancho rhuk

Kednach diunchem nam tuka dukh 

Mog tujo
kela Khoro

Osoch hanv urlea puro 

Deva lagim
hanv mhagtam, Fudaar zavunk boro

Deva lagim
hanv mhagtam, Fudaar zavunk boro

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *